Investeren in je bedrijf? Elke ondernemer denkt er weleens over na. Maar waarin kun je het beste investeren? Geld investeren moet je slim doen. Debiteurenbeurs legt uit.

Geld investeren

Datum: 7 oktober 2017

Investeren. Elke ondernemer heeft het er weleens over gehad of denkt eraan. Meestal denken we dan aan het kopen van dingen voor je bedrijf. “Ik investeer in een nieuw wagenpark!”. Maar wat is investeren eigenlijk precies? Waar wordt vaak in geïnvesteerd en kun je vooraf goede en niet goede investeringen onderscheiden?

Wat is investeren?

De Belastingdienst geeft als definitie van investeren: “Investeren wil zeggen dat u bedrijfsmiddelen voor uw onderneming koopt.” Dat sluit aan bij de algemene opinie, maar wij vinden het wat te smal. Wij zouden zeggen: investeren is de handeling waarmee geld of kapitaal wordt ingezet voor een onderneming (bedrijf, project, vastgoed, etc) met de verwachting aanvullende inkomsten of winsten te genereren. Het lijkt wat technisch, maar uit deze definitie voel je vast wel aan dat investeren iets anders is dan botweg spenderen. Een investering is immers gericht op het vinden van aanvullende inkomsten of winsten, niet zomaar op het verkrijgen van iets.

Rendement van een investering

Als je investeert, doe je dat volgens onze definitie met het oogmerk om een bepaalde rendementsverbetering in je bedrijf te realiseren. Maar zijn we ons daar wel altijd bewust van. Soms wel en soms niet. Investeringen kunnen namelijk op verschillende wijze bijdragen aan het rendement.

Als je een machine koopt die sneller produceert, betekent dat dat je meer producten kunt maken in dezelfde tijd. Als je die ook nog kunt verkopen, verhoog je je omzet. En als de kosten van die nieuwe machine lager zijn dan wat je aan extra omzet kunt realiseren, ja, dan verhoog je de winst. Maar blijkt die machine allerlei kinderziektes te hebben en duur extra onderhoud op te leveren, dan neemt je winst misschien wel niet toe. 

Kortom, je baseert een investering op een verwachting van verbetering. Maar die komt niet altijd uit. Toch worden investeringen maar zelden geëvalueerd. Een manier om dat te doen is het berekenen van Rendement op Investering (ROI - return on investment). Je neemt alle kosten van de investering (liefst inclusief tijd en kosten van het geld dat je gebruikt) en zet die af tegen de opbrengst van de investering, voor zover je die weet. Dan heb je het rendement op je investering. Vergelijk dat eens met de winst van je bedrijf voor de investering gedeeld door je balanstotaal. Is de ROI van je investering hoger dan van je bedrijfsrendement vooraf, dan heb je een goede investering gedaan.

Return On Investment (ROI) = (voordeel van de investering - kosten investering) / kosten van de investering

Type investeringen

Voor ondernemers die zoeken naar een indeling in type investeringen zijn verschillende categorieën mogelijk. Je kunt onderscheid maken naar waar je in investeert, bijvoorbeeld in machines, kantoorinrichtingen, vervoermiddelen of zelfs andere bedrijven (bijvoorbeeld door overnames). Je kunt ze ook indelen naar het effect dat je ermee beoogt te bereiken, bijvoorbeeld kostenverlaging, omzetverhoging, efficiëntieverbetering, effectievere kapitaal aanwending. En dan kun je zo ook simpelweg nog indelen in goede en slechte investeringen.

De beste en minder goede investeringen

De beste investeringen zijn investeringen die inderdaad een verhoging van de winst tot gevolg hebben. Slechte investeringen zijn alle investeringen die niet aan de verhoging van de winst bijdragen. 

In de loop der jaren zijn we nogal wat voorbeelden van slechte investeringen tegengekomen. Hier een opsomming met veel voorkomende oorzaken.

  1. Overnames: allerlei experts zijn het erover eens dat de meeste overnames uiteindelijk falen. De voordelen van schaalvergroting vallen vaak tegen en heel vaak worden onoverbrugbare cultuurverschillen vooraf niet erkend. Als de winst na overname niet meer is dan de som van de winst van de afzonderlijke bedrijven vooraf, dan is de overname geen goede investering geweest.
  2. Auto’s: voor heel veel ondernemers is de auto meer een statussymbool dan een productiemiddel. Een bouwondernemer die wij kennen, kocht eens een bescheiden nieuwe auto, terwijl zijn forse bedrijf best een veel luxer model had kunnen betalen. De reden was, zo zei hij: “die auto levert mij niets op.” Een verstandige investeerder.
  3. IT-projecten: recent hebben we nogal eens in de krant mogen lezen dat ook bij de overheid (Belastingdienst) het rendement van invoering van nieuwe IT-systemen tegenviel. Vaak hebben IT-investeringen als doel de onderneming efficiënter te maken. Maar niet zelden bereik je met een goede lijst aan de muur of een map op het bureau ook al heel veel. Wie van jullie heeft er geen apps gekocht die hij niet meer bereikt?
  4. Teveel liquide middelen op de rekening: deze had je vast niet verwacht, maar geld dat op de rekening staat tegen 0,1 procent per jaar is niet aan het werk voor het bedrijf en rendeert niet. Voor veel ondernemers is dit niet zo’n probleem, omdat ze weinig geld op de rekening hebben, maar voor superbeleggers is dit een reële bedreiging voor hun bedrijfsresultaat.
  5. Nieuwe logo’s, namen, websites en reclamemateriaal: we komen nogal eens ondernemers tegen die denken dat een nieuwe website of logo bijdraagt aan de winst. Zowel grote als kleine. Nationale Nederlanden heeft een aantal jaren geleden haar logo aangepast van de hoofdletter N naar de kleine letter n. Ik zou nieuwsgierig zijn: hoeveel extra winst heeft deze miljoeneninvestering opgeleverd voor het bedrijf?

Kortom, verstandig investeren levert geld op!