cederen vordering (50), cessie overeenkomst (20), cessie vordering (70)

Wat is cederen van een vordering? Cessie vordering uitgelegd.

Datum: 31 augustus 2017

Net zoals u goederen kunt verkopen, kunt u ook vorderingen op andere partijen verkopen. Het verkopen van een vordering heet cederen, de juridische term voor de transactie is cessie.

Wat is het cederen van een vordering?

Het cederen van een vordering is het overdragen van een vordering van de ene op de andere partij. Er zijn drie partijen betrokken bij een cessie overeenkomst. Degene die de vordering verkoopt of overdraagt heet cedent. Degene die de vordering overneemt cessionaris. De debiteur die de vordering moet voldoen heet cessus.

 

Kan een cessie worden verboden?

Anders dan bij goederen kan de overdracht van een cessie door de schuldenaar/cessus worden uitgesloten. Dit doet hij meestal via de algemene voorwaarden van levering of via het contract. Wanneer cessie is uitgesloten door de schuldenaar kan is het cederen van een vordering niet rechtsgeldig. Neemt de cessionaris de vordering toch over, dan kan hij zijn recht niet opeisen bij de schuldenaar. Vaak wordt de mogelijkheid van cessie verboden zodat de schuldenaar altijd weet aan wie hij moet betalen. Vaak is een schuldenaar bereid uitzondering te maken op dit verbod, maar dan moet het wel vooraf gevraagd worden.

 

Wat zijn de vereisten voor een cessie?

Bij het cederen van een vordering zijn er verschillende vereisten waaraan moet worden voldaan.Ten eerste moet de cedent, de overdragende partij, daadwerkelijk een vordering hebben. Kortom, het moet bekend zijn wat hij heeft te vorderen en op wie.  De cessie moet worden vastgelegd in een akte van cessie. Bij openbare cessie moet de overdracht ook worden meegedeeld aan de schuldenaar. Er bestaat echter ook een vorm die “stille cessie” heet: dit is het geval wanneer de cessie niet wordt meegedeeld aan de schuldenaar. Nadeel van deze vorm voor de verkrijger/cessionairs is dat de schuldenaar ook bevrijdend heeft betaald als hij heeft betaald aan de cedent. 

Alle stukken betreffende de vordering moeten worden overgedragen aan de verkrijgende partij, zodat deze de mogelijkheid heeft zich te verweren indien nodig. Mocht er sprake zijn van een vuistpand als onderpand bij de vordering, dan moet het goed ook worden overgegeven als de hele vordering is overgedragen. Is er sprake van een hypotheekrecht, dan moeten de registers worden aangepast naar de nieuwe schuldeiser.

 

Overige rechten en plichten

Naast bovenstaande vereisten zijn er nog andere rechten en verplichten gekoppeld aan het cederen van vorderingen. Door cessie vordering treedt de kopende partij in de rechten en plichten van de verkopende partij. Behalve het vorderingsrecht kan hij dan ook eventueel pandrecht, hypotheekrecht, executoriale titel, rente of een dwangsom overnemen. Voor de schuldenaar blijft de situatie verder hetzelfde, hij kan zich nog steeds op dezelfde wijze als voorheen verweren. 

 

Risico's

De prijs die je voor je vordering ontvangt bij cederen hangt sterk samen met het risico dat de cessionaris overneemt. Naarmate er meer zekerheid is dat de debiteur kan en wil betalen zal de prijs afnemen. Is de debiteur echter vrij zwak, dan zal een cessionaris een hoger rendement eisen voor het overnemen van de vordering.

 

Debiteurenbeurs en het cederen van vorderingen

 

Via Debiteurenbeurs kunnen vorderingen worden gecedeerd aan investeerders. Voordeel van Debiteurenbeurs is dat de prijs wordt vastgesteld in een veiling: zo weet je dat je altijd een faire prijs hebt en dat er investeerders zijn die bereid zijn jouw uitstaande verkoopfacturen voor te schieten.