Algemene voorwaarden Captix

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Captix en opdrachtgever, waaronder de onlinedienst van Captix die door Captix wordt aangeboden en de daaruit voortvloeiende diensten van Captix jegens opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Reikwijdte

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op (rechts)handelingen van de bestuurders en werknemers van Captix, alsmede op de uitvoeringen van (rechts)handelingen door derden c.q. hulppersonen die in opdracht van Captix ten behoeve van opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 2. Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen Captix en niet tegen bestuurders en/of werknemers van Captix of door Captix ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Captix en opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging door Captix retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Captix verstrekte informatie.
 2. Indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Captix op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Indien Captix voor de uitvoering van zijn werkzaamheden met name afhankelijk is van door opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Captix nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voor de uitvoering van zijn werkzaamheden afhankelijk is van door derden aan te leveren gegevens, dan is opdrachtgever gehouden zich tot het uiterste in te spannen om ervoor te zorgen dat Captix alle gegevens en bescheiden tijdig ontvangt.
 2. Captix heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de onder punt 4.1 genoemde verplichting heeft voldaan.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Captix bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. Captix zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend bemiddelaar uitvoeren. Captix kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat, tenzij zulks expliciet anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.
 3. Captix houdt een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van Captix.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar tot openbaarmaking verplicht, is Captix verplicht tot geheimhouding tegenover derden, van vertrouwelijke informatie die met betrekking tot de opdracht is verkregen.
 2. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Captix worden de rapporten, adviezen, verklaringen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Captix uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever en koper van de vordering verstrekt.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling van de vergoeding voor de dienstverlening van Captix, door Captix in rekening te brengen dan wel gebracht bij opdrachtgever, zal geschieden middels verrekening met de koopsom door koper van de vordering gestort op de derdengeldrekening van Captix van de vordering van opdrachtgever.
 2. Voor zover verrekening conform artikel 7.1 niet mogelijk is om welke reden dan ook, zal opdrachtgever, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, de factuur van Captix voldoen.
 3. Captix is, ongeacht de betalingscondities, gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een bankgarantie van de opdrachtgever of een voorschotbetaling te verlangen.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Captix voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betalingstermijn een 12de gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente + 1%.
 5. Alle kosten gemaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de facturen voldoende; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 350,00 per vordering bedragen.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Captix daartoe aanleiding geeft, is Captix gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Captix te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Captix gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Captix uit welke hoofde ook is verschuldigd, direct opeisbaar.

Artikel 8 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, dienstverlening en/of het factuurbedrag dienen uiterlijk schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie dan wel factuur waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, aan Captix kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames als in artikel 8.1 van dit artikel aangegeven, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Captix de keuze tussen: aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden dan wel dienst, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Captix beslissend.

Artikel 9 Leveringstermijn

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Dient opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen aan Captix, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden door Captix dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Captix de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 10 Opzegging/ontbinding/beëindiging

 1. Opdrachtgever en Captix kunnen te allen tijde de overeenkomst, met uitzondering van lopende opdrachten, opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de overeenkomst, de opdrachtbevestiging of de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging (op een dergelijke termijn) verzetten. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekende brief aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 2. Ieder der partijen kan de overeenkomst tevens per aangetekende brief (tussentijds) ontbinden, zonder inachtneming van een opzegtermijn, in geval de andere partij niet in staat is haar schulden dan wel verplichtingen te voldoen, indien ten aanzien van de andere partij een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, indien de andere partij een schuldsanering terecht komt of om enige andere reden haar activiteiten staakt, of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1 heeft opgezegd of in geval Captix de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.2 heeft ontbonden, heeft Captix recht op vergoeding van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken ten gevolge van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Redelijkerwijze aantoonbare kosten dienen door opdrachtgever aan Captix te worden vergoed, waaronder kosten inschakeling derden, bezettingsverlies alsmede winstderving.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Captix zal haar werkzaamheden en dienstverlening naar beste vermogen verrichten en daarbij die zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.
 2. Captix is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die veroorzaakt is doordat aan Captix onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie is verstrekt, behalve voor zover de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Captix of indien de onjuistheid of onvolledigheid zonder verdere navraag aan Captix uit de verstrekte bescheiden of informatie kenbaar had behoren te zijn en ingevolge de voorwaarden van de opdracht door Captix in acht had moeten worden genomen.
 3. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door fouten van Captix die haar kunnen worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van Captix beperkt tot maximaal tweemaal het voldane bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, voor zover de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitbetaling overgaat of indien een dergelijke beperking bij wet of regelgeving verboden is.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Captix voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever of niet door Captix ingeschakelde derden aan Captix frauduleuze, onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie hebben verstrekt, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds of van niet door Captix ingeschakelde derden, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Captix.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Captix voor de juridische kosten die voortvloeien uit vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten die op enige moment worden ingediend tegen respectievelijk worden aangegaan, voldaan c.q. gemaakt door Captix en op welke wijze dan ook voortvloeien uit en in relatie tot de uitvoering van de opdracht, behalve in geval van opzet of grove schuld van Captix.
 6. Captix is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, indirecte, bedrijfs- of strafschade en/of winstderving mocht Captix aansprakelijk zijn op grond van het bovenstaande onder 11.1 tot en met 11.4.
 7. De opdrachtgever is gehouden te allen tijden om schade beperkende maatregelen te nemen.

Artikel 12 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Captix in verband met het verrichten van werkzaamheden door Captix in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen, overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en Captix is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Captix worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

Bijzondere bepalingen van toepassing op de online-diensten van Captix

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Voorwaarden van Captix van toepassing, indien door opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van de online-dienst van Captix. Mochten er onverhoopt tegenstrijdigheden aanwezig zijn tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere bepalingen van de online-dienst, dan prevaleren de bijzondere bepalingen van de online-dienst.

Artikel A Duur en einde van de Overeenkomst online-diensten

 1. Tussen Captix en opdrachtgever wordt een overeenkomst van opdracht aangegaan waarin tevens het gebruik van de onlinediensten van Captix in is opgenomen.
 2. Indien de overeenkomst van opdracht tussen Captix en opdrachtgever is opgezegd zal ook de online-dienstverlening van Captix worden beëindigd.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht zal opdrachtgever terstond het gebruik van de onlinedienst staken en gestaakt houden. Tevens zal opdrachtgever na beëindiging van de overeenkomst geen toegang meer hebben tot de online-diensten van Captix en zijn (financiële)gegevens. Captix is niet gehouden bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht, om welke reden dan ook, enige betaling door opdrachtgever verricht aan Captix te restitueren aan opdrachtgever.

Artikel B Gebruiksrecht opdrachtgever

 1. Captix verleent aan opdrachtgever het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om de online-diensten gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht te gebruiken.
 2. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.
 3. Opdrachtgever zal de online-diensten niet anders dan overeenkomstig hetgeen in deze voorwaarden en in de nadere overeenkomst van opdracht tussen partijen is bepaald gebruiken.
 4. Opdrachtgever mag niet toestaan dat de online-diensten worden gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan opdrachtgever zelf.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht of deze bijzondere bepalingen over te dragen aan derden.

Artikel C Opschortingsrecht

 1. Captix heeft het recht om, na voorafgaande schriftelijke aankondiging aan opdrachtgever, de onlinedienstverlening op te schorten in de volgende gevallen:
  1. opdrachtgever misbruikt de applicatie;
  2. opdrachtgever vervreemdt, bezwaart of wijzigt de applicatie;
  3. de toepassing wordt door opdrachtgever gebruikt op een manier, die leidt tot inbreuk op de auteursrechten van Captix;
  4. opdrachtgever kopieert of tracht de toepassing te kopiëren;
  5. opdrachtgever heeft de toepassing aan derden in gebruik gegeven;
  6. opdrachtgever tracht in te breken op de server die gebruikt wordt ter ondersteuning voor het ter beschikking stellen van de online-diensten en producten.

Artikel D Persoonsgegevens

 1. Met het aangaan van de overeenkomst van opdracht, geeft opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om, in het kader van online-dienstverlening, de opgegeven persoonsgegevens te verwerken.
 2. De persoonsgegevens van opdrachtgever zullen nimmer door Captix aan derden worden verstrekt, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak of overmacht.

Artikel E Beschikbaarheid

 1. Captix is gehouden zich in te spannen om de online-diensten en producten optimaal beschikbaar te laten zijn aan de opdrachtgever.
 2. Indien Captix als hostingpartij optreedt is het haar toegestaan om de systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, verbeteringen, dan wel vernieuwingen van die systemen. Captix streeft ernaar dit met de minst mogelijke overlast te laten plaatsvinden.
 3. Captix zal opdrachtgever tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de online-diensten, een en ander naar oordeel van Captix.
 4. Het is Captix toegestaan wijzigingen aan te brengen in de online-diensten. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het oplossen van storingen en het aanbieden van nieuwe functionaliteiten. Captix is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade van opdrachtgever als gevolg van het bovenstaande. Artikel 22 van de Algemene Voorwaarden alsmede artikel I van de bijzondere bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing. Captix is gedurende de looptijd van de overeenkomst gehouden zich in te spannen om de gegevens van opdrachtgever beschikbaar te stellen.

Artikel F Aanvullende verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient te beschikken over juist en correct werkende hardware en apparatuur alsmede software voor de verbinding met internet. Op de website van Captix kunnen de systeemeisen worden opgevraagd.
 2. Het is niet toegestaan op andere wijze dan via de door Captix voorgeschreven inlogmethode voor de online-diensten en producten de server te bezoeken c.q. te raadplegen, beveiligingen te doorbreken of toegang tot Captix te verkrijgen en de daar opgeslagen informatiebestanden.
 3. Opdrachtgever dient gebruikersnamen en wachtwoorden niet aan derden mede te delen c.q. af te geven. Captix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die als gevolg van het verspreiden en/of het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, anders dan hetgeen volgens de instructies bij de online-diensten is bepaald, ontstaat.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik binnen zijn organisatie van de online-diensten verstrekt door Captix, alsmede voor de controle en beveiligingsprocedures.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn correcte gegevens zoals naam, adres, woonplaats, bank/gironummer, telefoonnummer en e-mailadres aan Captix.
 6. Opdrachtgever dient de door hem geleden schade, voor zover Captix tot vergoeding daarvan gehouden is, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan of het bekend worden van de schade een schriftelijke klacht ter zake bij Captix in te dienen.

Artikel G Verplichtingen Captix

 1. Captix is gehouden zich in te spannen de overeengekomen diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk te leveren.
 2. Captix draagt er zorg voor dat 1 keer per dag een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die opdrachtgever via de online-diensten en producten van Captix heeft ingevoerd. Deze back-up wordt enkel gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Captix. Deze back-up wordt nimmer aan opdrachtgever verstrekt.
 3. Captix spant zich in de gegevens van opdrachtgever zo goed mogelijk te beveiligen en op te slaan.
 4. Captix stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij de wet of een rechterlijke uitspraak Captix daartoe verplicht.
 5. Captix kan niet aan haar verplichtingen worden gehouden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere begrepen oorlog, weersomstandigheden, uitvallen of storingen in de telecommunicatie infrastructuur / internetverbindingen en gebreken, dan wel andere oorzaken door derden veroorzaakt alsmede gebreken in software die niet door Captix worden beheerd, waaronder virussen en andere soortgelijke softwareprogramma’s.
 6. Indien de software van derden tot gevolg heeft dat deze Captix belet haar verplichtingen na te komen, kan zij niet aan haar verplichtingen worden gehouden.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst is Captix niet verplicht om een back-up aan opdrachtgever te verstrekken.

Artikel H De log-in procedure

 1. Opdrachtgever is verplicht de log-in procedure te volgen.
 2. Captix is gerechtigd om de log-in procedure naar eigen inzicht aan te passen. Captix zal opdrachtgever hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de log-in gegevens. De log-in gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van opdrachtgever. Opdrachtgever is ten aanzien van de log-in gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn log-in gegevens. Alle handelingen van opdrachtgever zijn te dier zake zijn voor haar rekening.

Artikel I Aansprakelijkheid Captix

 1. De aansprakelijkheid van Captix ten aanzien van haar online-dienstverlening is te allen tijde beperkt tot maximaal het door de opdrachtgever betaalde bedrag voor de dienstverlening van Captix van alle in de 6 maanden voorafgaand aan haar verzuim aan opdrachtgever gefactureerde bedragen, verminderd met bedragen door Captix aan opdrachtgever gecrediteerd in die periode.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van toegekende gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Captix accepteert geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Het op Captix verhalen van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Captix kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die het gevolg is van de apparatuur en software van opdrachtgever, alsmede kan Captix niet aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van reproductie van beschadigde of verloren gegevens.
 5. Captix kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of gedeeltelijk beschikbaar stellen van de online-diensten en producten.
 6. Captix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de online-diensten en producten bij Captix worden geplaatst.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Captix voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdend met de overeenkomst van opdracht of deze bijzondere bepalingen, tenzij opdrachtgever deze aanspraken jegens Captix met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden.
 8. De aansprakelijkheid van Captix wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Captix onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Captix na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Captix in staat is adequaat te reageren.
 9. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien opdrachtgever heeft verzuimd maatregelen te nemen om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (ii) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (iii) indien opdrachtgever nalaat Captix zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.
 10. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Captix vervalt door het enkele verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.